+13063829411sekiya@me.com

精品项目

Our Project

14.1

14.1

14.1

射擊運動

射擊運動

shè jī yùn dòng

賽鴿

賽鴿

sài gē

足毽

足毽

zú jiàn

大老二

大老二

dà lǎo èr

壁網球

壁網球

bì wǎng qiú

木球

木球

mù qiú

衝浪

衝浪

chōng làng

帆船

帆船

fān chuán

體育舞蹈

體育舞蹈

tǐ yù wǔ dǎo

三項全能

三項全能

sān xiàng quán néng

棒球

棒球

bàng qiú